Christen Bids
N.N.
Mikkel Christensen Bids
(1730-1808)
Maren Nielsdatter
(1733-1799)
Jens Mikkelsen Bids
(1764-1833)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
1. Ane Marie Jensdatter

2. Maren Bendixdatter Høegh

Jens Mikkelsen Bids

  • Født: 1764, Veggerslev sogn, Djurs N.herred, Randers amt
  • Ægteskab (1): Ane Marie Jensdatter
  • Ægteskab (2): Maren Bendixdatter Høegh den 2 Jul. 1808 i Veggerslev sogn, Djurs N.herred, Randers amt (opslag 155)
  • Død: 21 Mar. 1833, Veggerslev sogn, Djurs N.herred, Randers amt (opslag 130) i en alder af 69 år
  • Begravet: 27 Mar. 1833, Veggerslev kirkegård.
Billede

punkttegn  Notater:

Jens Mikkelsen Bids dåb har ikke kunnet findes, da Veggerslev sogns kirkebog først eksisterer fra 1779.
Jens Mikkelsen Bids var gift første gang med Ane Marie Jensdatter. hun døde imidlertid den 30 marts 1806 i Veggerslev, 41 aar gammel.

Den 13 december fik Jens Mikkelsen Bids af forvalter Laurits Jespersen paa grevskabet Scheels vegne fæste paa den gaard i Veggerslev, som Peder Mikkelsen Bilde netop havde afstaaet fæstet paa. Gaarden, der havde matrikel nr. 13, havde et hartkorn paa 6 tdr. 5 skpr. 1 fjdk. 2 alb. , hvortil kom et hartkorn paa 4 skpr. af de fra husmændende ved udskiftningen tillagte jorder, saaledes at det totale hartkorn var paa 7 td. 1 skp. 1 fjdk. 2 alb. I aarlig landgilde skulle Jens Mikkelsen Bids til herskabet i henhold til jordebogen svare 5 tdr. rug, 8 tdr. byg. 1 tdr. og 2 skpr. havre, et svin, et lam og to høns, hvilke ydelser imidlertid var konverteret til et penge beløb paa ca. 8 rdr. Endvidere skulle han udføre hoveriarbejde i overensstemmelse med forordningen herom af 8 oktober 1791.
I forbindelse med Jens Mikkelsen Bids´ overtagelse af fæstegaarden i Veggerslev blev der den 19 december 1792 foretaget en syns og taksationsforretning. Det fremgaar heraf, at der var tale om en tre længet gaard. Stuehuset, der bestod af 12 fag med en længde paa 36 alen, var for de 5 fags vedkommende indrettet til to stuer med loft, medens der var 2 fag køkken, 2 fag bryggers og 3 fag lade. Selve stuehuset behøvede reparation og istandsættelse for ca. 16 rdr. Ladebygningen af 12 fag med 4 skillerum og skulle repareres for ca. 12 rdr., medens Staldbygningen, der bestod af 10½ fag i 31½ alens længde med 5 skillerum, ligeledes krævede en del istandsættelse, saaledes at den samlede brøstfæld paa bygningerne opgjerdes til 46 rdr. 3 mk. 13 skill.
Besætningen paa gaarden vurderedes til i alt 40 rdr. og bestod af en gul seks aars hoppe 10 rdr. , en graa treaars hest 8 rdr., en rød hest 8 rdr. , en gul atten aars hoppe 2 rdr., og to gule føl 4 rdr. Af redskaber nævnes en beslagen vogn med tilbehør til 6 rdr., 2 trævogne vuderet til ialt 6 rdr. 1 plov, 3 harver og seletøj til 6 heste, medens der af sæde og sædekorn paa gaarden fandtes 2 tdr. rug. til 6 rdr.
Da det var den fæster, som afstod fæstet, der skulle svare til manglerne, havde Peder Mikkelsen Bilde til Jens Mikkelsen Bids afstaaet noget besætning og løsøre til en samlet værdi af 47 rdr. saaledes at der herigennem var dækning til bygningens istandsættelse. Det drejede sig om en sortbroget seks aars ko til 6 rdr. en sort tre aars ko til 4 rdr. undnu en ko til 2 rdr. en spædkalv, fire gamle faar, en gruekeder til 8 rdr. to vadmelsdækkener, en slibesten med træaksel, en hakkelseskiste med kniv, en so og to grise, som sattes til 3 rdr. sengeklæder til to senge, vurderet til 12 rdr, samt et kar, et bord, en kedel og en gryde til i alt 6 rdr.

Jens Mikkelsen Bids drev nu gaarden i Veggerslev indtil sin død, og øjensynlig har han været en dygtig landmand. I hvert fald udviser bosopgørelsen efter ham, at han rent økonomisk var temmelig velfunderet.

Begravelse i Veggerslev kirke, den 27 marts 1833.
Jens Michelsen Bids, Gaardmand i Veggerslev - 69 aar.


Samme dag, som Jens Mikkelsen Bids var død, mødte skifteretten op i boet for at foretage skifte efter ham mellem enken og hans børn af to ægteskaber, nemlig fra første ægteskab Jens 32 aar, og opholdende sig hjemme paa gaarden, Mikkel ligeledes hjemme, Maren gift med gartner Peder Kjær i Grenaa, Mariane død efterladende sig 3 børn fra ægteskabet med Anders daglejer i Aarhus og Kirsten Marie gift med Gørtler Hald i Aarhus og fra andet ægteskab med den efterlevende enke børnene Ane Marie gift med gaardmand Anders Pedersen Smed i Veggerslev og Birgitte Marie 12 aar gammel og opholdende sig hjemme paa gaarden.
Skifteretten gik straks igang med at registrere samtlige boets effekter, og fra registreringen kan nævnes følgende.

I dagligstuen: et fyrretræsbord paa fod med to bænke, et hjørneskab, en jernkakkelovn, en fyrretræsslagseng, fem fyrretræsstole, et firetyvetimers slagværk (ur), et lille grønmalet hængeskab, to alkovesengesteder med blaat omhæng og dertil hørende sengetøj, endnu et sengested, som blev angivet tilhøre datteren Birgitte Marie, og hvortil ogsaa hørte sengetøj, samt elleve hvide stentallerkner, fem blaa og hvide tallerkner, tre forskellige sølvskåle, en klædebørste, et messingstrygejern, en malmmorter med støder, en rok, et manglebrædt og en tepotte.

I overstuen: en blaamalet fyrretræskiste med laas og nøgle, som indeholdt afdødes klæder, et blaat og rødmalet skab med laas og nøgle, et fyrretræsskrin med laas og nøgle, et stolpesengested med rødternet omhæng og tilhørende sengetøj, et fyrretræsbord, to træstole, en garnvinde, en rok og et spejl.

I køkkenet: en ildklemme, en kedelkrog, fire jerngryder, en æbleskivepande, en stegepande, en krumkniv, et hakkebrædt, en dobbelt lysform, et blikstrygejern, en kobbersi, ni lerfade, et gammelt standskab, fire lerkrukker, to sorte potter, en flaske, fire lertallerkner, en ostekop, en spølskål, en trælysestage, og en køkkenøkse.

I spisekammeret: syv lerfade og en malmlysestage.

I et lille kammer: en øltønde med træbånd, en øltragt, en kobberkedel, en messingkedel, seks stavkar, en timse, to stripper. to kornsold, en træskaal. to skæpper, 6 3/4 litterflasker, fem lerdunke, en lygte, en flødebøtte, en ostekop og en halmkurv.

I bryggerset: en gruekedel i kobber paa 2/4 td´s rum, et egetræskar med jerngjorder, fire baljer, en masketønde, en haandkværn, en bænkestol, en spand med jerngjorder, en kærne, et kornmaal og en loftstige.

Paa loftet: en stor fyrretræskasse, to ostesække, et par øltønder og et lille ølkar, en rive og to gamle høleer.

I herberget: et sengested med tilhørende sengetøj bestaaende af en hvid vadmelsoverdyne, en blaastribet bolstersunderdyne, en hvid underdyne, en blaastribet olmerdugshovedpude, en hovedpude med blaargarnsbetræk og et par blaargarnslagner.

Gaardens besætning bestod af: fem hopper, fra 4 til 20 aar gamle, tre køer, to kvier, tre aarrings kalve, en spædkalv, tyve gamle faar, en so og fire grise, medens der af redskaber bl.a. nævnes: en jernbeslagen rejsevogn, en slæde, to jernplove med tilbehør, en gammel træplov, en jernharve, en træharve, en baandkniv, to navere, en sav, tre spigerbor med skaft, en hammer, en knibetang, en gravespade, et sæt tørvespader, to trillebøre, to forke, to jerngrebe, to skovle, en slibesten med jernaksel, en hakkelseskiste med kniv, to river og seletøj til seks heste.

Den 19 april 1833 traadte skifteretten atter sammen, og man fik nu indbo, besætning og redskaber vurderet. Saaledes sattes kobbergruekedlen til 12 rdr. kakkelovnen til 8rdr. stueuret til 2 rdr. og det blaa og rødmalede fyrretræsskab til 2 rdr. medens afdødes klæder vurderedes temmelig højt. Saaledes blev syv blaagarnsskjorter sat til 4 rdr. en klædeskjole og en vadmelskjole til 5 rdr. samt en blaa vadmelstrøje til 3 rdr.

Den bedste hoppe vurderedes til 40 rdr. køerne fra 12 til 15 rdr. stykket, kvier og kalve til 33 rdr. og de tyve faar til 33 rdr. Den jernbeslagne rejsevogn vurderedes til 24 rdr. medens de to arbejdsvogne sættes ialt til 26 rdr.

Boets aktiver beløb sig herefter til 233 rdr 14 skill. men hertil kom et par udestaaende fordringer. Ifølge en panteobligation af 1829 havde boet et tilgodehavende p 200 rdr. hos Niels Rasmussen Krogh og ifølge en anden obligation af samme aar 59 rdr. hos Hr. Niels Brøndstrup i Veggerslev. Sidstnævnte var selv mødt op paa skiftet, hvor han erkendte sin gæld til boet, som han meget gerne ville betale, men han beklagede, at hans evne ikke svarede til hans vilje. Dog lovede han at betale gælden inden 1. december. Den anden debitors gæld paa 200 rdr. ville skifteretten besørge opsagt til udbetaling til decembertermin.

Da det hele var blevet regnet sammen, udviste boet et aktiv paa ialt 513 rdr. medens gælden var paa 162 rdr. og bl.a. omfattede 16 rdr. til afdødes begravelse 12 rdr. som sønnen af første ægteskab havde tilgode, 13 rdr. som sognefoged Peder Dolmer paa boets vegne havde betalt herskabet for resterende skatter og landgilde samt 61 rdr. i resterende skatter for april, juli og oktober kvartaler. Hertil kom omkostningerne i forbindelse med skiftet, der først afsluttedes den 28 december 1833, hvilke omkostninger androg 20 rdr. Der blev herefter 351 rdr. til deling mellem enken og børnene, og heraf fik hun forlods tillagt halvdelen, medens hver søn fik 39 rdr. og hver datter ca. 19 rdr.

Efter Jens Mikkelsen Bids død videredrev Maren Bendixdatter Høegh nu gaarden i Veggerslev indtil 1938, da først afstodes til svigersønnen Jens Christensen Knold, hos hvem hun derefter gik paa aftægt.

Ses i følgende folketællinger:

FT 1801 i Veggerslev.
Jens Michelsen 38 Gift Huusbonde Bonde og Gaard Beboer
Ane Marie Jensdatter 34 Gift Hans Kone
Maren Jensdatter 9 Ugift Deres Børn
Mariane Jensdatter 6 Ugift Deres Børn
Kirsten Marie Jensdatter 4 - Deres Børn
Jens Jensen 1 - Deres Børn
Ane Nielsdatter 25 Ugift Tienestepige


Billede

Jens blev gift med Ane Marie Jensdatter. (Ane Marie Jensdatter blev født omkring 1767, døde den 30 Mar. 1808 i Veggerslev sogn, Djurs N.herred, Randers amt (K03-04-A side 119) og blev begravet den 6 Apr. 1808.)


Billede

Jens blev derefter gift med Maren Bendixdatter Høegh, datter af Bendix Christensen Høegh og Birthe Jensdatter, den 2 Jul. 1808 i Veggerslev sogn, Djurs N.herred, Randers amt (opslag 155). (Maren Bendixdatter Høegh blev født i 1781 i Grenaa Sogn, Djurs N.Herred, Randers Amt (opslag 73), døde den 30 Mar. 1856 i Veggerslev sogn, Djurs N.herred, Randers amt (opslag 235) og blev begravet den 6 Apr. 1856 i Veggerslev kirkegård..)
Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 23 Feb. 2019 med Legacy 9.0 fra MyHeritage; indholdsophavsret og vedligeholdelse af skh@skh-design.dk